فرم درخواست تیک سبز (وریفای نمودن حساب کاربری)

فرم درخواست تیک سبز (وریفای نمودن حساب کاربری)

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز در پروفایل کاربری در سایت و پس از آن تکمیل مشخصات مورد نیاز در این فرم می توانید درخواست وریفای حساب خود را ارائه نمایید
به دلیل رعایت حریم خصوصی کاربران کلیه مشخصات و اسناد ارسالی نزد سایت محفوظ خواهد ماند